Search results for "la lɨ"

la lɨ for what (sem. domains: 9.2.3.4 - Question words.)
Comments (0)

 

miatə v. 1blink Wə na miatə bə yəsɨ ya mɛ la lɨ (sem. domains: 3.5.6.3 - Facial expression.) 2wink (eye) Miatə yəsɨ yɔhɔ! Open your eyes! 3flicker (sem. domains: 2.1.1.1 - Eye.) 4twinkle (sem. domains: 1.1.1.2 - Star.)
Comments (0)